• به اطلاع دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند حسب هماهنگیهای به عمل آمده و مفاد بند شماره 27 از صورتجلسه شماره 544 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اخذ گواهی شرکت در کلاسهای آموزشی ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی برای انجام مراحل تصویب پروپوزال ضروری می باشد. لذا لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به شرکت به موقع در کلاسهای یاد شده با هماهنگی نماینده دانشکده خود در کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه اقدام نمایند.