دستورالعمل های HSE

 دستورالعمل های ایمنی کار در آزمایشگاه ها و کارگاه های مختلف اطلاعات لازم برای آشنایی با خطرات موجود در محیط کار و نحوه برخورد با آنها را در اختیار افراد ذیربط قرار می دهد. کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست کوشیده است تا با همکاری نمایندگان دانشکده ها مجموعه کاملی از این دستورالعمل ها را تهیه و آماده استفاده نماید.  لیست زیر با دریافت دستورالعمل های سایر دانشکده ها تکمیل خواهد شد.

برای دریافت هر دستورالعمل بر روی آن کلیک کنید.


دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه های شیمیایی


دستورالعمل ایمنی کار در دانشکده تربیت بدنی


دستورالعمل ایمنی کار در رشته مهندسی برق و کامپیوتر