اعضای کمیته

کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه تبریز متشکل از نمایندگانی از دانشکده های مختلف است که به طرح نیازها و مسایل دانشکده های مربوطه و پیگیری نظرات و مصوبات کمیته در این دانشکده ها می پردازند. اعضای این کمیته عبارتند از:

 

نام و نام خانوادگی

سمت در کمیته

دکتر علیرضا ختایی

مدیر امور فناوری دانشگاه و رئیس کمیته

دکتر یوسف حسین زاده

مدیر امور فنی دانشگاه و عضو کمیته

دکتر محمود زارعی

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و عضو کمیته

دکتر سهیل عابر

دبیر کمیته

آقای حسن برومند

معاون مدیریت امور فناوری و عضو کمیته

دکتر وحید نامداری

نماینده مرکز بهداشت دانشگاه در کمیته

دکتر حسن موسوی                  

نماینده دانشکده دامپزشکی در کمیته

دکتر حمدالله حبیبی

نماینده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در کمیته

دکتر فرزاد هاشم زاده

نماینده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در کمیته

دکتر غلامرضا زرینی

نماینده دانشکده علوم طبیعی در کمیته

دکتر رضا نجار

نماینده دانشکده شیمی در کمیته

 دکتر محمد مظهری

نماینده دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در کمیته

دکتر فاطمه عبدوی

نماینده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در کمیته

دکتر هادی حکیمی

نماینده دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی در کمیته

دکتر اکبر اللهوردی زاده

نماینده دانشکده مهندسی فناوریهای نوین در کمیته

دکتر معصومه زینالی

نماینده دانشکده ریاضی در کمیته

دکتر حبیب خوش سیما

نماینده پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی در کمیته

دکتر رضا حسن نژاد

نماینده دانشکده مهندسی مکانیک در کمیته

دکتر محمدعلی محمدی

نماینده دانشکده فیزیک در کمیته

دکتر مجید نوروزی

نماینده دانشکده کشاورزی در کمیته

دکتر علیرضا مجتهدی

نماینده دانشکده مهندسی عمران در کمیته

دکتر مرضیه بلیغی

نماینده دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در کمیته

دکتر نوا نورداد

نماینده پردیس های دانشگاه در کمیته

دکتر محمدرضا سلمانی بی شک

نماینده دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی در کمیته

دکتر حمید عرفان نیا

نماینده دانشکده مهندسی شیمی و نفت

دکتر سعید جعفری راد

نماینده مرکز تحقیقات علوم پایه

خانم فائزه استادی

نماینده دانشکده الهیات و علوم اسلامی در کمیته