اعضای کمیته

کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه تبریز متشکل از نمایندگانی از دانشکده های مختلف است که به طرح نیازها و مسایل دانشکده های مربوطه و پیگیری نظرات و مصوبات کمیته در این دانشکده ها می پردازند. اعضای این کمیته عبارتند از:

 

 

نام و نام خانوادگی

محل کار

دکتر بهنام محمدی ایواتلو

مدیریت امور فناوری دانشگاه

آقای حسن برومند

مدیریت امور فناوری دانشگاه

دکتر یوسف حسین زاده

مدیریت امور فنی دانشگاه

دکتر حسین آقاجانی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

خانم فائزه استادی

دانشکده الهیات و علوم اسلامی

دکتر مرضیه بلیغی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دکتر سعید جعفری راد

مرکز تحقیقات علوم پایه

دکتر رضا حسن نژاد

دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر هادی حکیمی

دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

دکتر حبیب خوش سیما

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

دکتر نرگس زینال زاده

دانشکده علوم طبیعی

دکتر معصومه زینالی

دانشکده ریاضی

دکتر سکینه سجودی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

دکتر فاطمه عبدوی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر حمید عرفان نیا

دانشکده مهندسی شیمی و نفت

دکتر علی قره داغی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر بهروز کوهستانی

دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

دکتر علیرضا مجتهدی

دانشکده مهندسی عمران

دکتر اختای جهانبخش

دانشکده فیزیک

دکتر محمد مظهری

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

دکتر میرحسن موسوی

دانشکده دامپزشکی

دکتر وحید نامداری

مرکز بهداشت دانشگاه

دکتر نوا نورداد

پردیس های دانشگاه

دکتر مجید نوروزی

دانشکده کشاورزی

دکتر رضا نجار

دانشکده شیمی

دکتر محمد بمانی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۹۴۳